hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Asia


Vi har stor tilgang på havprodukter fra nordområdene utenfor Kina og sørover til de tropiske strøk rundt Thailand.  Disse vannmasser er verdens rikeste når det gjelder artsmangfold. Selv om fiskeriene her er dominert av småskalafiske er kvalitetssikring like viktig. Vi tilbyr både villfisk og oppdrettsfisk.